நோன்பு சுயகட்டுப்பாட்டைத் தரும்.

நோன்பு சுயகட்டுப்பாட்டைத் தரும்

நோன்பு சுயகட்டுப்பாட்டைத் தரும்.நோன்பு சுயகட்டுப்பாட்டை வளர்க்கின்றது. ஆசை இருந்தும், தேவை இருந ...

நோன்பு ஈமானின் அடையாளம் நோன்புக்கால இரவில் நீங்கள் உங்கள் மனைவியருடன் கூடுவது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டது.

நோன்பு அல்லாஹ்வுக்குரியது.

நோன்பு அல்லாஹ்வுக்குரியது. ரமளான் மாதம் எத்தகையதென்றால், அம்மாதத்தில்தான் மனிதர்களுக்கு (முழுமை ...

அளவில்லாக் கூலி!

அளவில்லாக் கூலி!

அளவில்லாக் கூலி!அடுத்து, எல்லா அமல்களுக்கும் அல்லாஹ்தான் கூலி கொடுக்கின்றான். அப்படியிருக்கும் ...

நோன்பு ஈமானின் அடையாளம் நோன்புக்கால இரவில் நீங்கள் உங்கள் மனைவியருடன் கூடுவது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டது.

நோன்பு ஈமானின் அடையாளம்

நோன்பு ஈமானின் அடையாளம் நோன்புக்கால இரவில் நீங்கள் உங்கள் மனைவியருடன் கூடுவது உங்களுக்கு அனுமதி ...

இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிமார்களைப் பின்பற்றிய)வர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டது போல், உங்கள் மீதும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நோன்பு இஸ்லாத்தின் தூண்களில் ஒன்று.

நோன்பு இஸ்லாத்தின் தூண்களில் ஒன்று. இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிமார்களைப் ...

இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிமார்களைப் பின்பற்றிய)வர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டது போல், உங்கள் மீதும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. (அதன் மூலம்) நீங்கள் இறையச்சமுள்ளவர்களாய்த் திகழக்கூடும்.

நோன்பு ஒரு பார்வை

நோன்பு ஒரு பார்வை இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிமார்களைப் பின்பற்றிய)வர்கள் ...

இறையச்சத்துடன் வாழுங்கள்..!

இறையச்சத்துடன் வாழுங்கள்..!

இறையச்சத்துடன் வாழுங்கள்..!(நபியே!) இவர்களுக்கு இம்மை வாழ்வின் உண்மைநிலையை இந்த உதாரணத்தைக் கொண ...

இறைநம்பிக்கையாளர்களே!

நோன்பு- ஒரு ஹதீஸ் பார்வை

நோன்பு- ஒரு ஹதீஸ் பார்வை - நோன்பின் சிறப்புகள் இறைநம்பிக்கையாளர்களே! ...

முஃமின்களே! உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் (நரக) நெருப்பை விட்டுக் காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.

ரமலானின் மூன்று பகுதிகள்! – 2

– இப்னு ஹனீஃப் ரமலானின் மூன்று பகுதிகள்! – 2 இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிம ...

நீங்கள் இறையச்சமுள்ளவர்களாய்த் திகழக்கூடும்.

ரமலானின் மூன்று பகுதிகள்!  – 3

ரமலானின் மூன்று பகுதிகள்! - 3 நீங்கள் இறையச்சமுள்ளவர்களாய்த் திகழக்கூடும். இறைநம்பிக்கையாளர் ...

இறையச்சமுள்ளவர்களாய்த் திகழக்கூடும்

ரமலானின் மூன்று பகுதிகள்! – 1

ரமலானின் மூன்று பகுதிகள்! - 1- இப்னு ஹனீஃப் இறைநம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன் இருந்த (நபிம ...

வருடத்தில் ஒரு மாதம் நோன்பு நோற்றல்

எஜமானன் அல்லாஹ்..!

–  ஷேக் ஸாலேஹ் உஸைமீன் – ஹூதா – தொகுப்பு அப்துல் முஸவ்விர் அடிப்படைக் கடமைகள் ...