இந்த அத்தியாயத்தின் கருத்தைக் கவனித்து இதற்கு அல்ஃபாத்திஹா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அல்ஃபாத்திஹா

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அத்தியாயம் 1 அல்ஃபாத்திஹா முன்னுரை பெயர்: இந்த அத்தியாயத்தின் கரு ...

Read More
None

அல் கஹ்ஃபு

அல் கஹ்ஃபு அல் கஹ்ஃபு.புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே! அவனே தன்னுடைய அடியார் மீது இந்த வேதத்தை ...

Read More
காலத்தின் மீது சத்தியமாக!

காலம்!

காலம்!காலத்தின் மீது சத்தியமாக! மனிதன் உண்மையில் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான். ஆனால், எவர்கள் இறை நம ...

Read More