கொண்டாட்டத்தின் பெயரால்..!

கொண்டாட்டத்தின் பெயரால்..!

-ஹாஜா சாதிக் கொண்டாட்டத்தின் பெயரால்..! (மற்றொரு புறம்) இறையச்சமுடையோரை நோக்கி வினவப்படும்: “உ ...