எம்மிடம் இருக்க வேண்டிய நற்குணங்கள்

எம்மிடம் இருக்க வேண்டிய நற்குணங்கள்!

எம்மிடம் இருக்க வேண்டிய நற்குணங்கள்! வாழ்வு என்பது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கொண்டது. எனவே எவ் ...