வந்துவிட்டது, அல்லாஹ்வின் கட்டளை!

பிறழ்ந்த மனிதன்..!

பிறழ்ந்த மனிதன்..! வந்துவிட்டது, அல்லாஹ்வின் கட்டளை! எனவே, அதற்காக நீங்கள் அவசரப்படாதீர்கள்! இவ ...

Read More
கொல்லும் கோபம்

கொல்லும் கோபம்..!

அனைத்து விஷயங்களிலும் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக் கூடியவனாகவே படைக்கப்பட்டுள்ளவன் மனிதன்..! அதனால ...

Read More