தொழக்கூடாத இடங்கள்

தொழக்கூடாத இடங்கள்

தொழக்கூடாத இடங்கள் அல்லாஹ் எந்த ஓர் அருள்வாயிலை மக்களுக்காகத் திறந்துவிட்டாலும், அதனைத் தடுக்கக ...

Read More
அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

அல்-ஃபாத்திஹா

அல்-ஃபாத்திஹா..அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிற ...

Read More