பர்தா என்ன சாதிக்கவில்லை???

எனக்கும் தற்புகழ்ச்சிக்கும் ரொம்ப தூரம் என்றாலும், சுய சொறிதல் மூலம் அதை வெளிக்கொணர்ந்தே ஆக வேண ...

வெறும் ஒரு தினத்தில் சில விஷயங்களை நினைப்பது அல்ல எமது உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு.,!

தந்தையே..!

வெறும் ஒரு தினத்தில் சில விஷயங்களை நினைப்பது அல்ல எமது உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு.,! மாறாக, அனதினமு ...