இந்த அத்தியாயத்தின் கருத்தைக் கவனித்து இதற்கு அல்ஃபாத்திஹா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அல்ஃபாத்திஹா

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அத்தியாயம் 1 அல்ஃபாத்திஹா முன்னுரை பெயர்: இந்த அத்தியாயத்தின் கரு ...

மனிதன் என்ன உண்கிறானோ

டாக்டர். நாயக் பதில்கள் – 9 தொடர்ச்சி

தமிழில் : அபு இஸாரா டாக்டர். நாயக் பதில்கள் – 9 தொடர்ச்சி கேள்வி எண் - 9 மனிதன் என்ன உண்கிறானோ ...

"இது எப்படி நிகழ்ந்தது?"

கப்பாப் பின் அல்-அரத் (ரலி)-2

கப்பாப் பின் அல்-அரத் (ரலி)-2 கப்பாப் ஆனந்தமாக, "சஃபா குன்றுக்கருகே அல்அர்கம் இப்னு அபில் அர்கம ...

கப்பாப் பின் அல்-அரத் (ரலி)

கப்பாப் பின் அல்-அரத் (ரலி)-1

கப்பாப் பின் அல்-அரத் (ரலி)-1னிதன் மீது, அவன் குறிப்பிடத்தக்கதொரு பொருளாகவே இல்லாதிருந்த ஒரு நீ ...

மனம் ஒரு குரங்கு என்பார்கள்

மனம் எப்படி.., மனிதன் அப்படி..!

மனம் எப்படி.., மனிதன் அப்படி..! ...

மனிதன் மீது, அவன் குறிப்பிடத்தக்கதொரு பொருளாகவே இல்லாதிருந்த ஒரு நீண்ட காலகட்டம் செல்லவில்லையா?

அல்லாஹ்வின் மீது மனிதனுக்குரிய கடமைகள் என்ன..?

மனிதன் மீது, அவன் குறிப்பிடத்தக்கதொரு பொருளாகவே இல்லாதிருந்த ஒரு நீண்ட காலகட்டம் செல்லவில்லையா? ...