தொழுகையை முறையாகக் கடைப்பிடித்தும்; ஜகாத் கொடுத்தும் வாருங்கள்;

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..!

தொழுகையும் ஜகாத்தும்..! வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தவனும், வானவர்களைத் தூது கொண்டு செல்பவர்கள ...