‘என்னையே நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள், நான் உங்(கள் பிரார்த்தனை)களுக்குப் பதிலளிக்கிறேன்

துஆ-ஓர் இறைவணக்கம்

துஆ-ஓர் இறைவணக்கம் துஆ ஓர் வணக்கம்: – وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذ ...

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! இறைவழிபாட்டுக்குரிய சின்னங்களை அவமதிக்காதீர்கள்.

துஆ-ஓர் இறைவணக்கம் 2

துஆ-ஓர் இறைவணக்கம் 2 இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! இறைவழிபாட்டுக்குரிய சின்னங்களை அவமதிக்காதீர்கள். ...