(நபியே!) நாம் உமக்கு ‘கவ்ஸரை’* அருளினோம்.

இதுதான் சுவனம்..!

இதுதான் சுவனம்..! (நபியே!) நாம் உமக்கு ‘கவ்ஸரை’* அருளினோம். எனவே, நீர் உம் இறைவனுக்காகவே தொழ ...