கூறுவீராக! அவன் அல்லாஹ், ஏகன்

தேவை நம்பிக்கை..!

தேவை நம்பிக்கை..!கூறுவீராக! அவன் அல்லாஹ், ஏகன், அல்லாஹ் (எவரிடத்தும்) எத்தேவையுமில்லாதவன். அனைவ ...