காலத்தின் மீது சத்தியமாக!

காலம்!

காலம்!காலத்தின் மீது சத்தியமாக! மனிதன் உண்மையில் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான். ஆனால், எவர்கள் இறை நம ...

Read More