கப்ர் வழிபாடு..!

கப்ர் வழிபாடு..!

இஸ்லாம் கல்வி நல்லடியார்களின் கப்ர்களிலும், அவர்களின் பெயர்களைப் பயன்படுத்தியும் மார்க்கத்திற்க ...

பாவத்தில் பெரும்பாவம்.!

பாவத்தில் பெரும்பாவம்.!

சென்னை அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைப்பது பாவங்களிலெல்லாம் மிகப் பெரிய பாவமாகும். அல்லாஹ் கூறுகிறான்: நி ...

இணை வைத்தல் அன்றும், இன்றும்!

இணை வைத்தல் அன்றும், இன்றும்!

அன்றைய அறியாமை காலத்தில் 360 சிலைகள் நிரம்பிய கஃபாவில், முஆவியா கோத்திரத்தார் கொடுத்த {ஹபைல் சி ...