இதுதான் நமது இந்திய நாட்டின் நிலை!

வட்டி ஒரு கொடுமை!

உண்மையில் அல்லாஹ் வியாபாரத்தை (ஹலால்) அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும்; வட்டியை (ஹராம்) தடுக்கப்பட்டதாகவு ...

Read More