பிறருக்குத் தீங்கு நாடும் மனிதன் சாத்தானின் நண்பனாக இருக்கின்றான்.

புகை வாழ்வின் பகை!

பிறருக்குத் தீங்கு நாடும் மனிதன் சாத்தானின் நண்பனாக இருக்கின்றான்.இதன் அடிப்படையில், உடல் ரீதிய ...

Read More
மனிதனை மிருகத்திலும் கேவலமான நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும் படியான சட்டங்களை தாங்கள் வகுத்த சுதந்திரம் பற்றிய எண்ணக்கருவினூடாக விதைக்கிறார்கள்.

எமபாதக எய்ட்ஸ்..!

மனிதனை மிருகத்திலும் கேவலமான நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும் படியான சட்டங்களை தாங்கள் வகுத்த சுதந்திர ...

Read More