நாம் கத்தாமா என்றும் வேலைக்கார் என்றும் கூறுகின்றோமே உண்மையில் அப்படி வேலைக்காரர் என்றொரு இனமே கிடையாது.

பணிப்பெண் பாவையர்..!

ஆனால், நாம் கத்தாமா என்றும் வேலைக்கார் என்றும் கூறுகின்றோமே உண்மையில் அப்படி வேலைக்காரர் என்றொர ...

Read More