பேராசைப்பட்டு, முன் யோசனை இல்லாமல் எனக்குத் தேவையில்லாத பொருளை வாங்கியதால் தண்டனையை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும்!'

வேண்டாமே பேராசை..!

பேராசைப்பட்டு, முன் யோசனை இல்லாமல் எனக்குத் தேவையில்லாத பொருளை வாங்கியதால் தண்டனையை அனுபவிக்க ...

Read More